ᠦᠭᠡ ᠬᠡᠯᠡ
1.ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠭᠦᠰᠦᠨᠦᠭ ᠲᠦ᠍ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ‍ᠪᠡᠨ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
2.ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠭᠦᠯᠡᠮᠵᠢ ᠂ ᠵᠢᠱᠢᠶᠡᠯᠡᠪᠡᠯ <ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ> ᠮᠡᠲᠦ ᠬᠤᠯᠪᠤᠭ᠎ᠠ ᠦᠭᠡ ᠂ <ᠪᠠᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ> ᠮᠡᠲᠦ ᠦᠬᠦᠯᠡᠪᠤᠷᠢ ᠪᠡᠷ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠪᠤᠯᠭᠠᠨ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠳ᠋ᠤ᠌᠂ ᠲᠠᠪᠬᠤᠷ ᠬᠠᠰᠢᠯᠲᠠ (" ") ᠬᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠵᠦ ᠬᠠᠢᠨ᠎ᠠ ᠂ ᠲᠠᠷᠤᠢ "ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ "᠂ " ᠪᠠᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ " ᠭᠡᠵᠤ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠢᠨ᠎ᠠ᠃
3.ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ «ᠦᠭᠡᠰ ᠦ᠋ᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠶᠠᠮᠠᠷ ᠲᠦᠷᠦᠯ ᠦ᠋ᠨ ᠺᠤᠳ᠋ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠭᠰᠡᠨ ᠢ᠋ ᠬᠠᠢᠬᠤᠷᠤᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠦᠰᠦᠭ ᠤ᠋ᠨ ᠳᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
4.ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ «ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠢ᠋ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠬᠤ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠦᠰᠦᠭ ᠪᠢᠴᠢᠭᠯᠡᠬᠦ ᠳ᠋ᠦ᠍ ᠭᠡᠷᠡᠭᠯᠡᠬᠦ ᠡᠵᠡᠮᠰᠢᠯ ᠲᠡᠮᠳᠡᠭ ᠦ᠋ᠳ ᠢ᠋ ᠣᠮᠳᠤᠭᠠᠢᠯᠠᠨ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
5.ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ «ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠬᠡᠰᠢᠭ ᠢ᠋ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠮᠤᠩᠭᠤᠯ ᠬᠡᠯᠡᠨ ᠦ᠌ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯ ᠤ᠋ᠨ ᠡᠭᠡᠰᠢᠭ ᠶ᠋ᠢ ᠢᠯᠭᠠᠯ ᠦᠭᠡᠢ ᠲᠦᠷᠰᠦ ᠪᠡᠷ ᠨᠢ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
6.ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ «ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠤᠳᠬᠠᠲᠤ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡᠨ ᠦ ᠢᠵᠢᠯ ᠤᠳᠬ᠎ᠠ ᠪᠦᠬᠦᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
7.ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠨᠦᠬᠦᠴᠡᠯ ᠳ᠋ᠡᠬᠢ «ᠢᠵᠠᠭᠤᠷ ᠨᠢᠭᠡᠲᠡᠢ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠢᠬᠤ» ᠭᠡᠳᠡᠭ ᠨᠢ ᠵᠠᠩᠭᠢᠯᠠᠭ᠎ᠠ ᠶ᠋ᠢᠨ ᠦᠭᠡ ᠲᠠᠢ ᠠᠳᠠᠯᠢ ᠢᠵᠠᠭᠤᠷᠲᠦ ᠦᠭᠡᠰ ᠢ᠋ ᠤᠷᠤᠭᠤᠯᠵᠤ ᠬᠠᠢᠬᠤ ᠶ᠋ᠢ ᠬᠡᠯᠡᠨ᠎ᠡ᠃
ᠲᠠ ᠬᠡᠷᠪᠡ ᠦᠭᠡᠷ᠎ᠡ ᠠᠰᠠᠭᠤᠳᠠᠯ ᠪᠠᠢᠪᠠᠯ ᠲᠤᠤᠷᠠᠬᠢ ᠢᠮᠸᠯ ᠢ᠋ᠶ᠋ᠡᠷ ᠬᠠᠷᠢᠯᠴᠠᠭᠠᠷᠠᠢ᠄
1.直接在搜索栏输入框里输入您需要搜索的关键词进行搜索。
2.如果您要搜索一个词组,如 <ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ> , <ᠪᠠᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ> 请您给此关键词添加双引号,如:" ᠠᠷᠠᠳ ᠲᠦᠮᠡᠨ "," ᠪᠠᠲᠦ ᠪᠤᠯ ᠮᠢᠨᠤ ᠰᠤᠷᠤᠬᠴᠢ "。
3.如果您希望忽略单词编码结构,搜索到全部 <同形异码> 的内容信息,请勾选搜索选项内的按字形检索。
4.如果您希望忽略单词编码中间的蒙古文自由变体选择符来检索, 请勾选搜索选项内的忽略控制符。
5.如果您希望忽略蒙古语圆唇元音区别而等价检索, 请您勾选搜索选项内的圆唇元音模糊搜索。
6.如果您希望搜索内容中显示与关键词同义的内容, 请您勾选搜索选项内的包含同义词。
7.如果您希望搜索内容中显示与关键词同一词根的内容, 请勾选搜索选项内的按词根检索。
如果您有任何问题请您联系此反馈邮箱: